Ønske om bistand på ML og AI - Capassa

  • Hvilken type stilling

Vi behøver en ressursperson som, med veiledning av oss på domenekunnskap og forskningsresultater fra det medisinske, behersker og kan utvikle doseringmodeller av legemidler. I første omgang basert på data fra vår database, ved hjelp av maskinlæringsmodeller og/eller AI. Dette innebærer initiell ekstraksjon og sortering av data fra SQL-database ved Diakonhjemmet Sykehus. Det er ønskelig å kunne koble mot data fra eksterne parter på sikt.

  • Samarbeidspartnere

Vi er allerede part i et EU-prosjekt «Artificial intelligence for personalised medicine in depression» og har i sommer sendt inn søknad for en videreføring/nye arbeidspakker for dette prosjektet. Det forventes svar på søknaden i løpet av høsten 2022. Vi har søkt om 50% postdoc i 3 år, og kan evt finansiere denne stillingen med tildelte innovasjonsmidler og lønnsmidler fra egen organisasjon slik at det blir en 100% stilling i 3 år. Avdelingen vår har 6 ansatte med bistillinger ved UiO, OsloMet og UiT. Det finnes relevante samarbeidspartnere for prosjektet internt på UiO og OsloMet. Via EU-prosjektet er det også en rekke internasjonale parter som er aktuelle samarbeidspartnere.

  • Prosjektinnhold/ beskrivelse og prosjektmål

Vi tenker å utvikle og tilby et beslutningsstøttesystem som i første omgang tilbys til bruk i vår rutinevirksomhet, men som på sikt kan breddes nasjonalt og internasjonalt.

Treningsdata for modellene er tilgjengelig i vår database for ca 50 legemidler. Vi har utfallsvariabel (konsentrasjon i blod) og forklaringsvariable farmakogenetikk, alder, kjønn og annen legemiddelbruk som via forskningsprosjekter er vist å kunne predikere persontilpasset legemiddelbehandling med disse legemidlene. Doseringsmodellene bygges av eksisterende data, og ferdige trente modeller kan predikere dosering for pasientene ved hjelp av spørringer med relevante pasientopplysninger.

  • Prosjektforløp

Forprosjekt har kommet fram til en MVP for en slik modell og doseringsmodell for ett legemiddel, vi ønsker å lage tilsvarende modeller for andre legemidler og videreutvikle beslutningsstøtteverktøyet slik at det kan integreres i legers arbeidsflyt ved forskrivning av legemidler.

  • Hva dere krever av søkere

Dersom vi får tildeling/tilslag i EU-prosjektet kreves det en kandidat med doktorgrad, om dette ikke er tilfelle kan vi være åpne for andre kandidater med for eksempel relevant mastergrad.

Om det blir tildeling i det søkte EU-prosjektet vil kandidaten arbeide med dette halvparten av tiden og utviklingen av et beslutningsstøtteverktøy som skissert resten av tiden. UiO er søkerinstitusjon for siste del av EU-prosjektet, men arbeidssted vil være Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus. Dersom det ikke blir tilslag på EU-prosjektet ønsker vi fortsatt å gå videre med et tilsvarende opplegg.

  • Kontaktinformasjon ved interesse

Spørsmål kan rettes til Tore Haslemo, prosjektleder for Startdose (telefon eller tore.haslemo@diakonsyk.no).

Publisert 31. aug. 2022 18:27 - Sist endret 31. aug. 2022 18:32