Nytt kompetansesenter for tungregning

Har din arbeidsplass behov for å gjøre beregninger basert på store datamengder, men dere mangler både kompetanse og infrastruktur? Nå kan et nytt norsk kompetansesenter tilby hjelp.

NORCE, SINTEF og UNINETT Sigma2 har gått sammen om å etablere et norsk kompetansesenter som skal bistå industrien og offentlig sektor med høykapasitets beregningstjenester.

De tre partnerne, ledet av UNINETT Sigma2, deltar i et toårig EU-prosjekt kalt EuroCC. Det nye senteret, EuroHPC Competence Centre, er finansiert av EU og Norges forskningsråd. Målet med senteret er å støtte norsk industri, offentlig sektor og akademia i å ta i bruk høykapasitets beregningstjenester, også kjent som tungregning eller High Performance Computing (HPC). Senteret skal også bidra med kompetanse innen avansert dataanalyse, maskinlæring og kunstig intelligens.

Senteret er særlig opptatt av små og mellomstore bedrifter, som kan ha stor nytte av tungregning, men som sjelden har kapasitet og kompetanse i egen virksomhet. Gjennom å tilby støtte og kompetansedeling, vil senteret også drive med innovasjon og kunnskapsbygging.

Norske virksomheter får dermed tilgang til opplæring, kompetanse og støtte som gjør det mulig å dra nytte av tungregning som en integrert del av sin aktivitet, for å få økt konkurransekraft eller utforske uutnyttede muligheter.

Hva er tungregning?

Tungregning eller HPC, inkludert høykapasitets dataanalyse, maskinlæring og kunstig intelligens, involverer tusenvis av PC-prosessorer som jobber parallelt med å analysere enorme mengder data i sanntid. Slike omfattende beregninger er ikke mulig å utføre på vanlige datamaskiner. 

Skal man utnytte dette i et produksjonsmiljø, må man ha brukervennlige og effektive grensesnitt for applikasjoner, sikre automatisk arbeidsflyt, tilgang til datahistorikk, samt ha gode presentasjoner av resultater. Det er også nødvendig med god datasikkerhet. I prosjektet EuroCC brukes dermed begrepet tungregning om en mye bredere prosess enn det som er vanlig. 

Hvorfor er tungregning viktig?

Forskning på tungregning har pågått i lang tid. Bidragene fra forskningen har blitt enda viktigere de siste årene på grunn av den økte kompleksiteten i problemstillinger og den enorme kapasiteten til HPC-systemene. 

Mulighetene for hva som kan modelleres har økt enormt. Dette gjelder både ting vi ikke kan se eller berøre, og simulering av eksperimenter eller av produksjons- eller samfunnsmiljø. Nye utfordringer innen områder som energi, klima, helse, havbruk og jordbruk vil definere forskningen på tungregning i årene som kommer. 

Tungregning blir stadig viktigere også for industrien og offentlig sektor. De økte mulighetene for modellering gir høyere effektivitet, kostnadsreduksjon, og forbedring av produkter og leveranser. I tillegg skapes det store mengder data som må analyseres og tolkes slik at de kan brukes som grunnlag for viktige beslutninger i virksomheter og samfunn.

Uoppdagede muligheter for bedrifter

Flere store kommersielle næringer er allerede helt avhengige av tungregning, som for eksempel olje og gass, elektronikk, finans, transport, romfart, energi, medisin og underholdning. Det er fremdeles et enormt ubenyttet potensial for å bruke HPC i forretningsmodeller og som et verktøy for å løse samfunnsproblemer. Imidlertid er det å bygge kompetanse, verktøy og infrastruktur rundt tungregning vanligvis svært kostbart og tidkrevende, og tar fokus vekk fra kjerneaktivitetene. 

Målet med EuroHPC Competence Centre er å redusere risiko, belyse fordeler og legge til rette for at HPC-anlegg, forskningsinstitutter, industri og offentlig sektor kan vokse og øke sin kompetanse og konkurranseevne. Både sammen og hver for seg kan dette bidra til en mer bærekraftig fremtid. 

Senteret kan hjelpe norske virksomheter med å realisere nye forretningsmuligheter, eller å få tilgang til forretningsinformasjon som kan gi dem et konkurransefortrinn i sin bransje. I tillegg vil senteret bistå offentlig sektor med å etablere kjernevirksomhet på HPC slik at ulike samfunnsutfordringer kan løses på nye måter.

Kompetansemiljø

I nært samarbeid med NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet, tilbyr UNINETT Sigma2 allerede en attraktiv og betydelig HPC- og e-infrastrukturtjeneste. Arbeidet skjer sammen med NORCE og SINTEF, som begge har lang erfaring fra industri, offentlig sektor, oppdragsforskning samt utvikling og innovasjon. De tre partnerne danner et unikt kompetansesenter for å støtte og veilede små og mellomstore bedrifter i Norge, for at disse skal kunne bruke HPC og tjenester som er avhengige av tungregning til innovasjon og til å få konkurransefortrinn. 

Som en del av det EU-finansierte EuroCC-prosjektet, hvor hovedmålet er å etablere lignende nasjonale kompetansesentre rundt i Europa og fremme samarbeid mellom disse, kan det nasjonale kompetansesenteret bruke og formidle kontakt med kompetanse utenfor Norge ved behov. Det norske senteret vil også gi støtte til de andre EuroHPC kompetansesentrene rundt i Europa i de tilfellene hvor Norge har unik kompetanse. 

Prosjektet er finansiert av EU og Norges forskningsråd.

For mer informasjon, se https://www.sigma2.no/eurohpc-competence-center

Kontaktperson hos NORCE 

Sjefsforsker Klaus Johannsen, kljo@norceresearch.no, 974 65 033.

Denne saken ble opprinnelig publisert på norce.no. 

Av Rannveig Haugen Stiberg
Publisert 18. nov. 2020 08:42 - Sist endret 2. juli 2021 01:24